Skip to content

Poznaj moje postulaty

Czas postawić na szybką, wygodną i dostępną sieć kolei, którymi dojedziesz do innych europejskich miast: w delegację, na szkolenie czy po prostu pozwiedzać. Te wybory są przede wszystkim o bezpieczeństwie: zarówno militarnym, jak i codziennym. W obliczu zagrożenia wojną, potrzebujemy silnego wsparcia i porozumień obronnych z innymi krajami Unii Europejskiej. Europa dla Ciebie to Europa, w której możesz godnie pracować. Wprowadzimy Europejski Pakiet Pracowniczy, zakażemy bezpłatnych staży i praktyk oraz powalczymy o prawa pracowników transgranicznych i delegowanych.

Rozwój transportu

 • Rozwój dostępnego, zero- lub niskoemisyjnego transportu zarówno wewnątrzkrajowego, jak i międzykrajowego. Jako europosłanka będę walczyć by polscy producenci pociągów, rowerów oraz autobusów wzięli jak największy udział w tym procesie.

 • Odbudowa i rozbudowa połączeń autobusowych oraz kolejowych w obszarach szczególnie narażonych na wykluczenie komunikacyjne, czyli w regionach przygranicznych.

 • Stworzenie konwencjonalnego i ujednoliconego, europejskiego systemu rezerwacji oraz zakupu biletów kolejowych. Zakup przejazdu z 2 przesiadkami nie może odbywać się w 3 aplikacjach! Ważne dla mnie jest również stworzenie jasnego systemu ochrony pasażerów w razie opóźnień.

 • Dążenie do budowy kolei dalekobieżnych w ramach programu “Łącząc Europę”. Wzmocnienie gospodarczej, społecznej i obronnościowej integracji europejskiej.

 • Przyspieszenie ujednolicenia elektrycznych systemów kolejowych. Obecnie na terenie Europy mamy 6 standardów, które znacznie utrudnią realizację każdego z założonych wyżej celów.

 • Inwestycje w osobistą elektromobilność w postaci rowerów oraz skuterów. W wypadku obszarów gdzie takie rozwiązania nie byłby efektywne – inwestycje w technologie wodorowe i paliwa syntetyczne.

 • 10% najbogatszych emituje 50% dwutlenku węgla. Transformacja transportowa musi przez to obciążyć przede wszystkim najbogatszych – opodatkujemy loty prywatnymi odrzutowcami. Rozwój kolei szybkich prędkości stworzy realną alternatywą dla lotów krótkodystansowych.

Bezpieczeństwo

 • Integracja obronnościowa sił zbrojnych krajów Unii Europejskiej w dążeniu do samowystarczalności i autonomii w strukturach NATO. Położę nacisk na solidarne i proporcjonalne wsparcie obszarów najbardziej zagrożonych, czyli krajów nadbałtyckich oraz Polski, nie zapominając o odpowiednim wsparciu dla Ukrainy.

 • Obrona Cywilna będzie jednym z ważniejszych postulatów realizowanych przeze mnie w kontekście obronności. Ujednolicenie procedur i wyposażenia w tym zakresie pozwoli realizować zadania ochrony obywateli również przez wojska krajów sojuszniczych. Położę również odpowiedni nacisk na szkolenie jednostek cywilnych w zakresie lokalizacji schronów, znaczenia sygnałów alarmowych oraz aktualnych planów ewakuacyjnych.

 • Pogłębienie współpracy w kontekście przemysłu zbrojeniowego zapewni lepsze wykorzystanie zasobów oraz niezależność od krajów spoza UE. Co za tym idzie, bezpieczeństwo produkcji i remontów sprzętu oraz amunicji.

 • Cyberbezpieczeństwo i walka z dezinformacją stały się w ostatnich latach tak samo ważne jak wojska lądowe czy lotnictwo, dlatego wzmocnimy kadrowo oraz finansowo Agencję UE do spraw Cyberbezpieczeństwa. Odpowiednio skoordynujemy jej działania z krajowymi wojskowymi oddziałami cyberbezpieczeństwa.

 • Zadbamy również o modernizację i odpowiednie utrzymanie zaplecza frontowego obejmującego odpowiednią łączność, opiekę medyczną, transport, zaopatrzenie sprzętowe, materiałowe oraz osobowe.

Prawa pracownika

 • Wprowadzenie Europejskiego Pakietu Pracowniczego obejmującego m.in.: podwyżki wynagrodzeń, jawność płac, skracanie czasu pracy i wydłużanie czasu wolnego bez spadku wynagrodzeń, prawo do zasiłku, walkę z nierównościami płacowymi.

 • Ustanowienie Europejskiej Płacy Minimalnej i stopniowe zrównywanie jej w krajach członkowskich.

 • Wsparcie dyrektywy o naliczaniu odsetek w wysokości 0.5% pensji za każdy dzień opóźnienia w wypłacaniu pensji.

 • Zlikwidowanie patologii rynku pracy: fikcyjnego samozatrudnienia, umów śmieciowych oraz darmowych staży.

 • Wprowadzenie prawa do odłączenia, czyli możliwości wyłączenia telefonu służbowego poza godzinami pracy.

 • Ujednolicenie wysokości świadczenia podczas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz zasiłku chorobowego.

 • Wzmocnienie pozycji związków zawodowych tak, aby ułatwić strajki międzynarodowe w ramach jednej korporacji. Ochrona związków zawodowych przed próbami zwalczania.

 • Utworzenie Europejskiej Inspekcji Pracy, która będzie miała za zadanie m.in. zapobiegać gorszemu traktowaniu pracowników w Polsce w stosunku do krajów zachodnich. Ponadto będzie mogła nakładać kary uzależnione od obrotu firmy tworząc realną presję na utrzymanie dobrych warunków pracy.

 • Zobowiązanie firm do konsultacji z pracownikami wprowadzania algorytmów zarządzających pracą. Pozwoli to pracownikom na zabezpieczenie swoich miejsc pracy a także usprawni procesy, które znają od podstaw.

 • Stworzenie systemu informowania pracowników delegowanych o najważniejszych informacjach związanych z ich stanowiskiem i branżą (wysokość płacy minimalnej, maksymalny czas pracy, układy zbiorowe, liczba dni urlopu) pod nadzorem krajowych inspekcji pracy.

 • Zmiana przepisów dot. utraty pracy: otrzymywany zasiłek powinien być właściwy dla państwa ostatniego zatrudnienia.